15 april 2016

PPO Rotterdam uitgelicht

Integratie SO binnen het SBO en het regulier onderwijs

Er is binnen het passend onderwijs een landelijke trend zichtbaar in de richting van integratie van het SO binnen het SBO en het regulier onderwijs. Een beweging die binnen verschillende samenwerkingsverbanden plaatsvindt op verschillende manieren. Een interessant gegeven, vond het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) dat daarom een onderzoek subsidieert, uitgevoerd door een flinke werkgroep bestaande uit professionals, studenten en onderzoekers.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is het portret. De portretten zijn vooral een praktijkbeschrijving en gebaseerd op interviews. PPO Rotterdam is één van de vier regio’s, waarvan een ‘portret’ is gemaakt. De onderzoekers hebben o.a. voor PPO Rotterdam gekozen omdat binnen ons samenwerkingsverband ten eerste de weg voor integratie wordt vrijgemaakt door te bouwen aan een sterker regulier onderwijs en ten tweede waren de onderzoekers op de hoogte van de succesvolle pilot in Hoogvliet met betrekking tot dit onderwerp.

 

Het portret van PPO Rotterdam

In Rotterdam blijkt de belangrijkste aanleiding voor het werken aan integratie van S(B)O in de wijken te liggen in de essentie van passend onderwijs; leerlingen een passend onderwijsaanbod bieden, waarbij thuisnabij onderwijs het uitgangspunt is.

De visie van PPO is dat het terugdringen van het aantal leerlingen in het SO pas mogelijk is als de basisondersteuning op scholen en een dekkend netwerk in de wijken van steeds betere kwaliteit zullen zijn. 

 

Om het ondersteuningsnetwerk in de wijk volledig dekkend te krijgen, is een vrij te besteden budget per wijk beschikbaar gesteld. Zo hebben de scholen in de wijken in grote mate invloed op hoe het dekkend ondersteuningsnetwerk in hun wijk er uit komt te zien. Het zijn de directeuren van de samenwerkende scholen en niet de schoolbesturen die de gezamenlijke ambitie in een wijkplan vatten. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor een dekkend netwerk dicht bij de scholen neergelegd. Wat de betrokkenheid vergroot maar ook de bereidheid tot inzet hiervoor.

 

Als belangrijkste aangrijpingspunt voor de aanpak ziet men het versterken van de basisondersteuning van de reguliere BAO-scholen. Daar wordt op veel vlakken aan gewerkt. Onder meer door:

  • Een nieuwe ‘mindset’; “niet de leerling naar het S(B)O als het niet meer lukt, maar het S(B)O naar de leerling, zodat het wel lukt;
  • Schoolteams en leerkrachten (verder) faciliteren, onder meer vanuit de middelen die vrijkomen door reductie van de instroom in het S(B)O;
  • De mate waarin scholen de basisondersteuning al op orde hebben te ‘meten’ via de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s);
  • Extra budget voor professionalisering naar de schoolbesturen en ook als PPO professionaliseringsactiviteiten aanbieden in het kader van ‘beste leraren voor de klas’ en het subsidieprogramma van de gemeente Rotterdam: ‘Leren loont’;
  • Versterken van het dekken ondersteuningsnetwerk in de wijken door scherpere beelden van behoeften en aanbod, via de PPO-netwerkbijeenkomsten
  • Versterken van de samenwerking met de gemeentelijke jeugdhulp in de wijken;

 

Specifiek ten behoeve van de integratie S(B)O in de wijken zijn inmiddels twee pilots in gang gezet in Ommoord en Hoogvliet.

 

Het onderzoek

Het onderzoek met als titel: ‘Geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair onderwijs)’, wordt getrokken door Hogeschool Windesheim, de Radboud Universiteit en het NCOJ, in samenwerking met LECSO en het landelijk werkverband SBO.

 

De portretten zijn gemaakt door Marij Bosdriesz en Kees Kuijs, twee zelfstandigen die beiden hun voetsporen in het onderwijsveld ruimschoots hebben verdiend. Ook SWV Waterland, SWV BePO en van de Ambelt, een grote organisatie voor speciaal onderwijs zijn geportretteerd.

 

*Omdat we het onderwerp interessant en nuttig vinden en omdat PPO Rotterdam is geïnterviewd voor een van de vier portretten zullen we nog een aantal keren aandacht besteden aan het vervolg en de resultaten van dit onderzoek. Hierover wordt gecommuniceerd op onze website en in deze nieuwsbrief.

Pagina delen: