15 december 2015

Rotterdam wil voor ieder kind een passende onderwijsplek

Met de Taskforce geen thuiszitters in Rotterdam

Rotterdam wil dat ieder kind onderwijs volgt. Ook kinderen die hiervoor extra ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Om deze leerlingen een passende onderwijsplek te bieden, werken Rotterdamse scholen, gemeente, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en jeugdhulp nauw met elkaar samen. In Rotterdam constateren we een stijging van het aantal thuiszitters.

Een direct aanwijsbare reden is er niet, wel ondervinden we dat met de wet passend onderwijs het nog niet mogelijk is om voor ieder leerplichtig kind een passende onderwijsplek te vinden. Samenwerking is een belangrijke sleutel voor het oplossen van dit probleem. Zo kunnen wij inzetten op vroeg signaleren, de ontwikkeling van onderwijszorgarrangementen en gaan we met de Taskforce ervoor zorgen dat zowel het aantal thuiszittende leerlingen als de duur van het thuiszitten met 75% wordt verlaagd. In 2018 mogen er geen leerplichtige kinderen langer dan 10 weken thuiszitten. Dinsdag 15 december wordt de Taskforce officieel geïnstalleerd.

Met de invoering van het passend onderwijs is het aantal leerplichtige kinderen die niet op een school staan ingeschreven of langer dan vier weken onafgebroken afwezig zijn, gestegen met 55%. Deze thuiszitters nemen op geen enkele wijze deel aan onderwijs of hulp/begeleiding terug naar school. Elk jaar komen er enkele honderden Rotterdamse leerlingen voor korte of langere tijd thuis te zitten. In verreweg de meeste gevallen wordt dit probleem binnen een paar weken opgelost. Voor een kleine groep leerlingen duurt dit langer dan vier weken.

Rotterdams vangnet
Thuiszittende leerlingen voor wie geen oplossing in zicht is, worden door de leerplichtambtenaar of het samenwerkingsverband aangemeld bij de Taskforce Thuiszitters. De verschillende specialisten op het gebied van onderwijs en jeugdzorg die hierin zitting hebben, gaan samen op zoek naar een oplossing. Zij moeten ervoor zorgen dat een thuiszitter na ten hoogste tien weken weer op een passende onderwijsplaats start. Om dit te bereiken heeft de Taskforce in het uiterste geval doorzettingskracht, met een bindende beslissing  over op welke school de leerling moet worden geplaatst. De Taskforce is vanaf het begin van dit schooljaar actief en heeft sindsdien 72 van de 117 leerlingen terug naar school weten te helpen. 
 

Korte lijnen 
Naast vroegtijdig signaleren richt de samenwerking zich onder andere op een passende schoolkeuze en de juiste combinatie van onderwijs en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. Dit moet thuiszitten tegengaan. Zo werken schoolmaatschappelijk werkers nauw samen met jeugdgezondheidszorg en onderwijsprofessionals, om snel de passende ondersteuning te bieden. Bij opschaling van zorg zijn de lijnen met wijkteams en CJG kort. Dit werkt. “We kennen een situatie van een peuter met een gedragsafwijking. Dankzij de samenwerking tussen Passend Primair Onderwijs Rotterdam, CJG en het wijkteam kon de zwakbegaafde moeder van de peuter al vroegtijdig geadviseerd worden over de basisschoolkeuze van haar kind”, aldus  Nicole Teeuwen, directeur PPO.  

 

Combinatie zorg en onderwijs 

Middelbare scholieren die door hun gedrag dreigen uit te vallen in het regulier middelbaar onderwijs, kunnen in Rotterdam tijdelijk terecht op een van de 80 plekken in het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Bij de aanpak van hun problemen worden ze geholpen door een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Een team van docenten en jeugdhulpverleners bieden de leerling een programma op maat. Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar de school van herkomst. Omdat het schoolwerk naar deze voorziening wordt meegenomen, loopt de leerling geen leerachterstand op. “Zo werd na een gewelddadige ruzie op school een vijftienjarig meisje tijdelijk geplaatst op het OPDC. Hier werkte zij met een team van docenten en hulpverleners aan beheersing van haar agressief gedrag, waardoor ze kon terugkeren naar een passende middelbare school, zo wordt thuiszitten voorkomen”, schetst Marieke Dekkers, lid College van Bestuur van Samenwerkingsverband Koers VO, de aanpak. 


Leren Loont!
Het Rotterdamse onderwijs, CJG, de samenwerkingsverbanden PPO en Koers VO en de gemeente Rotterdam vormen samen de verbinding tussen onderwijs, jeugdhulp en zorg. Zo leveren wij een bijdrage aan het Rotterdamse onderwijsprogramma Leren Loont!

Pagina delen: