14 maart 2014

Schoolondersteuningsprofielen en nu verder

De schoolondersteuningsprofiel zijn nu voor bijna 100% aan de scholen geleverd door Sardes. In eerdere berichtgeving op de website is geschreven dat het proces van vaststelling door school, MR en bestuur nu begint.

Een aantal scholen herkende zich niet in het geschetste beeld. Dat werd in meerderheid veroorzaakt door het incompleet invullen (door bijvoorbeeld slechts 2-3 personen in plaats van 4) of de onderlinge visie bleek niet overeen te komen. Verder gaven de schoolbesturen aan dat zij het ambitiedeel (waarin de school had kunnen aangeven wat zij in de toekomst wilde ontwikkelen) NIET in de enquête wilde opnemen. Dit overigens met uitzondering van BOOR-scholen (op initiatief van het bestuur en op eigen kosten).
 
Wat vragen we vervolgens, en momenteel van de scholen?

  • Bespreek het SOP met je team en vul het eventueel aan (de aanvullingen stuur je NIET meer naar Sardes, voor hen zit het werk erop).
  • Bespreek de uitkomst van de discussie en je aanvullingen c.q. aanpassingen met je bestuur en de MR die hierin een formele rol heeft.
  • Na akkoord van MR en bestuur stuur je het geheel naar PPO Rotterdam, pas dan wordt jouw schoolondersteuningsprofiel gepubliceerd. Het is op dit moment nog niet besloten op welke wijze dit gebeurd. 

Kortom PPO Rotterdam wil het (aangepaste) SOP pas hebben NA de formele vaststelling, graag uiterlijk eind april.
 
Komt er nog een nieuw format?
Het format en de SOP is reeds geleverd door PPO Rotterdam, er komt vanuit PPO Rotterdam GEEN format meer.
Er zijn besturen die een nieuw format hebben ontwikkeld, op bestuursniveau hebben zij daar afspraken over gemaakt. PPO Rotterdam stelt geen eisen op dit punt. Je mag de SOP van Sardes overschrijven maar ook aanvullen op een A4 tje. Er staan op de website van PPO Rotterdam meerdere formats als suggestie. Deze mogen vrij worden gebruikt.
PPO Rotterdam levert op korte termijn wel een algemene tekst aan die je in de schoolgids kunt plaatsen (onder andere over zorgplicht).
 
CJG gebieden en de SOP
Rotterdam is onderverdeeld in verschillende CJG gebieden, deze gebieden zijn richtinggevend voor de indeling van scholen en worden gezien als een soort eenheid om de zorg te organiseren. Na samenvoeging van een paar kleintjes komt PPO Rotterdam tot 9 gebieden. Hoogvliet en Delfshaven zijn er twee. Met deze twee gebieden vinden er groepsgesprekken plaats. Vanuit PPO Rotterdam heeft er een analyse plaatsgevonden van de resultaten op schoolniveau en deze worden naast de andere uitkomsten in dat gebied gezet. Je kunt dan bijvoorbeeld zien welke school ambitie heeft om meer te doen, maar ook nog aan voorwaarden voldoet om dat te kunnen: materialen, expertise, basisarrangement van de inspectie, etc. In een gesprek op 27 maart doen we zo'n sessie het eerst met ALLE scholen in Hoogvliet (uitnodiging volgt z.s.m.). Op 2 april doen we hetzelfde met Delfshaven, dat doen we echter in twee groepen. Een groep van 50 personen werkt niet. De uitnodiging volgt z.s.m. De resultaten van dit proces in deze twee wijken gaan vervolgens naar het PPO-bestuur, op basis waarvan een plan van aanpak wordt gemaakt voor de uitrol over de overige 7 CJG gebieden.
Vrijdag 21 maart komt de klankbordgroep SOP voor de laatste keer bij elkaar om de puntjes op de 'i' te zetten.
 
Tot slot
PPO Rotterdam en de schoolbesturen realiseren zich dat er nog scholing voor de leerkrachten noodzakelijk is. Wanneer is vastgesteld wat er nodig is zullen er vanuit PPO Rotterdam (van de voormalige reserves van WSNS) gelden aan de besturen ter beschikking worden gesteld.
Passend Onderwijs start formeel op 1 augustus 2014, maar we hebben daarna nog een paar jaar nodig om vele processen in de school te voltooien. We gaan daar samen met besturen werk van maken, we hebben elkaar nodig om het te laten slagen.
 
Johan van Knijff
Voorzitter werkgroep Schoolondersteuningsprofielen

Pagina delen: