04 november 2013

Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen

Voor de zomervakantie hebben de meeste scholen een rapport gekregen naar aanleiding van de door hen ingevulde enquêtes omtrent hun schoolondersteuningsprofiel. Inmiddels heeft ook de laatste groep scholen de enquête ingevuld. Het rapport over deze scholen zal in de komende weken gereed zijn. Hiermee heeft ongeveer 95% procent van alle scholen behorende tot het gebied van PPO Rotterdam een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het biedt goede informatie voor het kunnen vaststellen van de basisondersteuning.

Zoals al eerder aangegeven is het de bedoeling dat het rapport binnen het team wordt besproken en al dan niet met een kanttekening wordt vastgesteld. De notitie van Sardes moet dus gezien worden als het schoolondersteuningsprofiel van de school. Dit wettelijk verplichte document kan worden aangepast na intern overleg met bestuur, team en mr. Daarna dient het als formeel schoolondersteuningsprofiel van de school voor (nieuwe) ouders, onderwijsinspectie, etc. Omdat het rapport vrij technisch is om te lezen, is het goed dat er een korte leesbare vertaling komt van het schoolondersteuningsprofiel welke beschikbaar kan worden gesteld aan iedereen rondom een school die daarom vraagt.

 

Voor de vertaling van het schoolondersteuningsrapport naar een leesbaar document voor de praktijk wordt een format ontwikkeld. Het format is in concept klaar. Op 14 november 2013 zal de werkgroep schoolondersteuningsprofielen er nog een keer kritisch naar kijken waarna het wordt vastgesteld en beschikbaar wordt gesteld. Alle directeuren van scholen krijgen het via de mail toegestuurd en het wordt ook op de website beschikbaar gesteld. Dit format is een service van PPO Rotterdam, maar geen verplicht document.

 

Nu (bijna) alle schoolondersteuningsprofielen zijn gemaakt, worden naast de analyse voor de basisondersteuning de profielen ook (interzuilair) op wijkniveau met elkaar vergeleken. Uit die analyse kunnen we vaststellen welke scholen in een wijk een plusprofiel hebben. Op 14 november 2013 bespreekt de klankbordgroep het voorgestelde basisondersteuningsprofiel van Rotterdam zoals dit uit de analyse komt van alle enquêtes. Daarnaast wordt op deze bijeenkomst de eerste analyse van de wijk Hoogvliet besproken. Op basis van deze wijkanalyse wordt een pilot uitgevoerd met de scholen in Hoogvliet, daarna volgt Delfshaven. Bij de pilot worden uiteraard de scholen en besturen op korte termijn betrokken. Uiteraard worden de besluiten over het basisprofiel en de wijkanalyses door het bestuur worden genomen.

Pagina delen: