10 juli 2013

Stand van zaken schoolondersteuningsprofielen

In onze laatste nieuwsbrief konden we u berichten dat de enquêtes voor het vaststellen van de schoolondersteuningsprofielen waren verzonden naar de scholen. Inmiddels heeft ongeveer 80% van de scholen de enquêtes ingevuld en geanalyseerd. Deze analyses zijn verwerkt in een schoolrapport. Na de zomer volgt er nog een ronde van de enquêtes omdat er gestreefd wordt naar een percentage van 100%.

Schoolrapport

In de schoolrapporten worden vijf domeinen beschreven die relevant zijn voor de ondersteuning van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften:

  1. De diversiteit van de leerlingpopulatie
  2. Het omgaan met verschillen: onderwijsconcept en processen
  3. De aanwezige voorzieningen
  4. De borging van de ondersteuning in de organisatie
  5. De samenwerking met externe partners.

 

Over al deze onderwerpen zijn vragen gesteld. In het rapport staan de antwoorden van de respondenten. Bij ieder domein wordt gekeken wat het beeld is op de school in vergelijking met de situatie op een gemiddelde Nederlandse school.

 

Vier profielen

Er worden vier profielen onderscheiden:

  1. Het netwerkprofiel, een school met basisondersteuning
  2. Het thuis-nabij profiel, de school die samenwerkt met externe partners om leerlingen in eigen omgeving onderwijs te bieden;
  3. Het integratieprofiel, de school die zoveel mogelijk leerlingen met speciale onderwijs-behoeften wil kunnen bedienen;
  4. Wanneer geen karakteristiek is te geven wordt het profiel getypeerd als diffuus profiel.

 

Hoe nu verder?

Met de analyse van de enquête kan elke school nu zelf het ondersteuningsprofiel vaststellen. Wat daarvoor eventueel nog nodig is wordt onder andere samen met de klankbordgroep besproken en aan de scholen gecommuniceerd. Daarna zullen de ondersteuningsprofielen van de scholen per (CJG-)wijk in samenhang met elkaar worden bekeken. Ook andere bronnen zijn daarvoor nodig, zoals bijv. gemeentelijke gegevens of (delen) van Inspectierapporten. Voor elke wijk kan vervolgens een analyse worden gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden die de scholen in deze wijk met elkaar hebben om alle leerlingen uit die wijk de benodigde ondersteuning te bieden. Het doel daarvan is, zoals dat in de wet wordt gezegd, te komen tot een dekkend netwerk van ondersteuning: zoveel mogelijk voor elk kind een passende plek in de nabije omgeving. De analyse geeft ook richting aan de eventuele maatregelen die nodig zijn om zo’n dekkend netwerk op een goede manier vorm te geven. Het samenwerkingsverband kan daarmee haar beleid bepalen. Het bestuur van PPO zal nu in de komende periode een aantal besluiten moeten nemen ten aanzien van onder meer het basisprofiel, bepaling van de netwerken, procedure om te komen tot scholen die binnen dat netwerk een speciale rol vervullen en toetsing door middel van een deskundigenaudit of een school geschikt is voor een speciale rol.

Pagina delen: