04 juni 2018

Terugblik: “Zijn we slim bezig?”

Afgelopen woensdag 30 mei was het zover: kinderen, ouders en professionals verzamelden zich in de Rotterdamse Fruitvis om met elkaar na te denken over Hoogbegaafdheid. Met als centrale vraag van de middag: Zijn we slim bezig?

Met elkaar is gekeken naar de wensen en mogelijkheden voor een passend ondersteuningsaanbod waar het gaat om (hoog)begaafde leerlingen. Het doel was om samen meer zicht te krijgen op het huidige aanbod, de hiaten in het ondersteuningscontinuüm bloot te leggen, van elkaar te kunnen leren en te kijken naar mogelijke vervolgstappen, zoals actiepunten voor ons Ondersteuningsplan 2020-2024.

De middag werd geopend door directeur-bestuurder Michiel Minderhoud en beleidsadviseur HB Ingeborg Steenwinkel, beiden van PPO Rotterdam. Zij heetten de ca. 100 deelnemers, letterlijk warm, welkom. In het bijzonder de aanwezige kinderen en huisdichter Miguel Santos die de opdracht had de middag creatief af te sluiten. Het programma was afgestemd op de vragen die de deelnemers bij aanmelding hadden gesteld.

Na een korte uitleg over de positie en werkwijze van PPO Rotterdam, een kleine toelichting op hoe zij op dit moment een passend ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen probeert te bieden werd ter illustratie een filmpje getoond van de pilotgroep Hoogbegaafdheid in Hillegersberg-Schiebroek.

Arena’s
Evelien Janssens van Stichting LeerKRACHT introduceerde de werkvorm ‘Arena’. Evelien: “In drie rondes praten kinderen, ouders en professionals in een cirkel over hoe zij aankijken tegen passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Wat zijn jullie wensen, welke knelpunten ervaren jullie en waar liggen oplossingen? Alle omstanders nemen geen deel aan het gesprek, maar luisteren.”

Iedere Arena nam maximaal 20 minuten in beslag en wat is gezegd werd opgeschreven. Thema’s die in iedere Arena terug kwamen waren: de definitie van hoogbegaafdheid,  het aanbod op school, de beschikbare kennis, samenwerking, de overstap naar VO en het vergezicht.

Kinderen
Allereerst was het de beurt aan de kinderen, allen (oud)leerlingen van de pilot Hoogbegaafdheid Hillegersberg-Schiebroek. Onder leiding van hun leerkracht Jeroen Naaktgeboren reageerden zij op stellingen als “Het is voor hoogbegaafde leerlingen lastig om zich goed te voelen.” en “Hoogbegaafde leerlingen vinden het moeilijk om fouten te maken.” De kinderen konden het goed verwoorden:
“Als je heel erg slim bent, heb je gewoon wat meer uitdaging nodig.”
”Hoofdbegaafd zijn is soms best lastig: je hebt een vol hoofd en daardoor af en toe minder goed gedrag.”
“Een goede juf kan kinderen begrijpen, weet wat ze nodig hebben en geeft mij genoeg uitdaging.”
“Fouten maken vind ik moeilijk, want dat ben ik niet gewend.”

Ouders
Terwijl de kinderen vertrokken naar de voor hen georganiseerde workshop met 3D pennen, namen de ouders plaats in de Arena. Hen werden vragen gesteld passend bij eerder genoemde centrale thema’s. De ouders, allemaal vader of moeder van een of meer hoog begaafde kinderen, typeerden hun kind als iemand die snel verbanden kan leggen, iemand met een vaak hoger bewustzijns niveau, heel creatief, maar ook iemand die zich vaak ‘anders’ voelt. “Wanneer je vijfjarige zoon al zo snel processen doorziet, dat vond ik best een beetje eng” aldus een moeder.

De ouders vallen elkaar bij als wordt genoemd dat erkenning, daadwerkelijk gezien worden cruciaal is. Moeder: “Kinderen willen een serieuze gesprekspartner zijn. Het is een voortdurend spel tussen ruimte geven en begrenzen.” Naar voren kwam dat kinderen zich veilig moeten kunnen voelen. Vader: “Of we slim bezig zijn? Het kan allemaal een stuk efficiënter, we wonen immers niet in 020.”

Professionals
Tenslotte was het de beurt aan de professionals. Een schoolleider, leerkracht, intern begeleiders en medewerker van PPO Rotterdam namen plaats in de Arena. Met elkaar beantwoordden ze de vragen binnen de thema’s. Allereerst werd benoemd hoe goed het was om de kinderen vanmiddag te horen: “Het is zo waardevol om te luisteren naar wat zij te zeggen hebben: wie er nu kan beter vertellen wat er nodig is?” En: “Leerkrachten moeten hun kennis vergroten, (vroeg)signaleren, maar ook kunnen erkennen: dit kan ik niet, hier heb ik hulp bij nodig.” Daarna vond men elkaar in de gedachte van inclusie en stelde de groep vast dat samenwerking de sleutel is. “We moeten niet op eilandjes blijven zitten, dan gaat er veel kennis verloren. Het is veel beter om samen oplossingen te zoeken. Ongeacht of je nu een school op Noord of Zuid bent. Maar laten we wel wezen, op dit moment mist de regie.” Deze Arena ziet hierin een taak voor de schoolbestuurders.

In de pauze was er ruimte voor kennis maken en uitwisselen. Op een grote kaart van Rotterdam konden initiatieven m.b.t. Hoogbegaafdheid worden geplakt. Ook was er materiaal van het SLO beschikbaar.

Panel
Na de pauze nam het panel zitting bestaande uit Desirée Houkema (SLO Talentontwikkeling), Ilse Loewenthal (Ouders 010), Renata Voss (bestuurder Stichting BOOR), Deborah Fernald (ouder), Saskia Boerkamp (schoolleider) en Jeroen Naaktgeboren (PPO Rotterdam). Het panel werd gevraagd om te reageren op de uitslag van het online stemprogramma waarmee de zaal vragen en stellingen beantwoordde. Daarna was er ruimte om het panel vragen te stellen. Het werd een levendige discussie over o.a. basisondersteuning, een dekkend netwerk, voltijd vs. deeltijd HB onderwijs en financiën. Met elkaar stelde de zaal ook de belangrijkste speerpunten voor Hoogbegaafdheid in Rotterdam op:Gedicht
Huisdichter Miguel Santos, bekend van Open Rotterdam en de roman 71|71, sloot de middag af met een gedicht dat de hele middag samenvatte.

“want waar problemen zijn
liggen de oplossingen
ook in de arena
waar de worsteling plaatsvindt
zolang de blik naar elkaar
een zoekende dan wel een helpende hand bevat
voor de doelgroep die ook een stem heeft

en slim is en uitdaging nodig heeft
maar vooral voldoende sparringpartners,
een stimulerende omgeving
vol kinderen
die begrijpen hoe je in elkaar zit,
door heeft wanneer het moeilijk
of juist te makkelijk.”

Lees hier het hele gedicht.
Onderaan deze pagina vindt u een kleine foto-impressie van de middag.

PPO Rotterdam is blij met de opbrengst van de middag. Alles wat is opgehaald zal worden meegenomen in o.a. ons Ondersteuningsplan 2020-2024, de mogelijke invulling van de aanstaande subsidiegelden vanuit het ministerie en gesprekken met de gemeente Rotterdam.
Heeft u iets in dit verslag gemist? Laat het weten!

Heeft u een vraag over hoogbegaafdheid in Rotterdam? Stel hem aan de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris actief op uw school. Met vragen kunt u ook terecht bij Ingeborg Steenwinkel, onze beleidsadviseur Hoogbegaafdheid.

Pagina delen:

Zijn we slim bezig? Terugblik Arena & Panel Hoogbegaafdheid | 30 mei 2018