19 april 2018

Toeleidingsroute EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)

Vanaf januari 2018 verloopt de toeleidingsroute naar de vergoede dyslexiezorg niet via het wijkteam maar via het onderwijs (PPO Rotterdam). PPO Rotterdam heeft van de gemeente Rotterdam de opdracht gekregen te zorgen voor complete dossiers. Dit houdt in dat alleen leerlingen die voldoen aan de gestelde criteria, welke terug te vinden zijn in een compleet ingevuld leerlingdossier, kunnen worden aangemeld bij een van de gecontracteerde aanbieders.

Om bureaucratie terug te dringen, maar wel de kwaliteit te waarborgen is met zowel Gemeente als zorgaanbieders afgesproken dat er voor alle partijen één leerlingdossier en één oudervragenlijst wordt gebruikt. Deze formulieren op onze website te vinden.

De nieuwe route raakt steeds beter bekend, te merken aan het groeiend aantal dossiers. Dat is mooi, want kinderen met ernstige dyslexie horen de juiste hulp te krijgen. Een verandering gaat niet altijd meteen vlekkeloos. Een aantal schoolcontactpersonen en intern begeleiders zal dat gemerkt hebben door de vraag om aanvullende informatie na het indienen van het dossier: het tekenen van het leerlingdossier door de directeur, vraag om specificatie van de geboden extra hulp of het aanleveren van het laatste formulier nl. het ondersteuningsverslag getekend door (een van de) ouders.

Zo wordt in het leerlingdossier ook gevraagd om kort en bondig de meetmomenten en het begeleidingsaanbod te beschrijven. Alleen verwijzen naar leerlingvolgsystemen en plannen volstaat niet. De informatie is noodzakelijk om navolgbaar te maken hoe in de tijd lesaanbod en hulp op elkaar afgestemd en gestapeld zijn.

De inhoud van het leerlingdossier en de geboden hulp zijn gebaseerd op de landelijke criteria van het  Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft hiervoor richtlijnen opgesteld. De Gemeente Rotterdam voert regelmatig een controle uit bij zowel PPO Rotterdam als de zorgaanbieders met betrekking tot de aangeleverde dossiers.

PPO Rotterdam heeft vanuit het Rotterdamse onderwijsveld feedback gekregen op het aan te bieden dossier. Daar zijn we blij mee. Ook de zorgaanbieders geven regelmatig feedback. In juni 2018 vindt een evaluatie plaats en alle feedback wordt hierin meegenomen. Op basis hiervan kunnen mogelijk de formulieren aangepast worden. Bij noodzakelijke veranderingen komend vanuit het NKD zullen deze veranderingen per direct worden doorgevoerd in de formulieren van PPO Rotterdam.

Het is derhalve raadzaam bij elke nieuwe aanmelding gebruik te maken van de meest recente versie van de formulieren van de site. De formulieren zijn te vinden op onze website. Met elkaar bewaken we op deze wijze de kwaliteit in de ondersteuning van leerlingen met leesproblemen/ dyslexie.

Pagina delen: