Vacatures

PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. Wij denken dat de basis hiervoor o.a. wordt gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zetten wij ons dagelijks in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet. 

Met regelmaat zoeken wij mensen die deze passie met ons delen. Op deze pagina vindt u ons vacature aanbod.

Directeur – Bestuurder Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam

PPO Rotterdam is een van de 77 samenwerkingsverbanden voor passend primair onderwijs in Nederland dat is opgericht naar aanleiding van de invoering Wet Passend Onderwijs in 2014. Door deze wet hebben scholen zorgplicht gekregen en hiermee vervalt het oude systeem van leerlinggebonden financiering (de zogenaamde “rugzakjes” regeling). De wet schrijft voor dat elke school een ondersteuningsprofiel maakt, dat een beeld geeft van de mogelijkheden en voorzieningen die een school heeft om te voorzien in de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. De zorgplicht van het schoolbestuur brengt met zich mee dat voor jeugdigen die niet terecht kunnen op de school waar zij zich hebben aangemeld, die school wel de verplichting heeft om binnen het samenwerkingsverband een andere school te vinden.

De ondersteuningsmiddelen voor het regulier en speciaal onderwijs worden gebudgetteerd en verdeeld over het samenwerkingsverband, dat zelf de criteria voor toewijzing daarvan vaststelt. De schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband maken met elkaar een ondersteuningsplan. Dat plan laat zien welk niveau van ondersteuning afzonderlijke scholen bieden, hoe de middelen voor extra ondersteuning zijn verdeeld en aangewend, hoe men ondersteuning toewijst, hoe de verwijzing naar speciaal onderwijs gaat en hoe men ouders informeert over het hele proces.

PPO Rotterdam biedt steun aan 21 Rotterdamse schoolbesturen die actief zijn in het primair onderwijs voor ruim 50.000 leerlingen. Alle Rotterdamse basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs scholen (SO) werken binnen PPO Rotterdam samen om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Door arrangementen aan te bieden die kinderen vooruit helpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te ondersteunen in het kader van de Wet Passend Onderwijs wordt passende ondersteuning geboden zo dicht mogelijk bij het kind in zijn of haar eigen leefomgeving. Door PPO-netwerkbijeenkomsten zorgt PPO ervoor dat alle onderwijs- en zorgpartners in de wijk samenkomen en van elkaar blijven leren.

Organisatie
Bij PPO Rotterdam werken ongeveer 165 medewerkers (98 fte). Zij zijn werkzaam in één van de negen zogenaamde onderwijs-arrangeerteams (OAT’s) in de wijken of op het centrale staf- en bestuursbureau. De OAT’s worden aangestuurd door de drie regiomanagers. Het stafbureau (personeel, ict, informatie, financiën en secretariaat) valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd bedrijfsbureau. Het bestuursbureau wordt functioneel en hiërarchisch door de directeurbestuurder aangestuurd die tevens eindverantwoordelijk is voor de gehele organisatie. De OAT’s van PPO Rotterdam vormen het hart van de organisatie. Ieder OAT heeft vakinhoudelijke kennis over onder andere: didactiek, (psycho)diagnostiek, gedrag, spraak-taal ontwikkeling, zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen en ernstig meervoudig beperkte kinderen. Uitvoerende professionals zijn verdeeld over de negen locaties en staan dichtbij en volledig ten dienste van de scholen en de leerlingen met een ondersteunings-behoefte. Iedere school heeft een vast contactpersoon binnen het OAT en voor de ouders is er een ouderfunctionaris die als belangenbehartiger kan optreden.

PPO Rotterdam krijgt haar inkomsten uit rijksbijdragen die gebaseerd zijn op het leerlingaantal. De financiële middelen die PPO Rotterdam ontvangt worden ingezet voor de uitvoering van zowel wettelijk vastgesteld beleid als het beleid van PPO Rotterdam zelf.

Missie en visie
Passend onderwijs biedt een andere manier van kijken naar een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Zo kijkt PPO Rotterdam vooral naar de mogelijkheden, kansen en talenten van een kind. Door de juiste inzet van mensen en middelen en het samenwerken in de wijk wordt ervoor gezorgd dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed onderwijs krijgen in het regulier basisonderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. Deze missie en visie is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

1. Basis op orde op de basisscholen;
2. Thuisnabijheid;
3. Regulier waar het kan, speciaal als het moet;
4. Integraal werken volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
5. Gebiedsgericht werken;
6. Werken op basis van vertrouwen.

Strategisch beleidsplan 2016-2020: Samen bouwen aan maatwerk
PPO Rotterdam omschrijft in haar ondersteuningsplan hoe zij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs wil geven. De belangrijkste, gezamenlijk geformuleerde doelen van PPO Rotterdam voor de beleidsperiode 2016-2020 zijn:

 • Bouwen aan het versterken van de kwaliteit van reguliere basisscholen;
 • Het bieden van maatwerk aan leerlingen met een aanvullende onderwijsondersteuningsbehoefte
  door middel van arrangementen;
 • Samenwerkingen tussen scholen in een wijk mogelijk maken om een dekkend netwerk te
  realiseren.

PPO Rotterdam geeft vorm en inhoud aan deze doelen via drie actielijnen:
1. Rotterdamse kinderen volgen thuisnabij, passend onderwijs;
2. Ouders worden als samenwerkingspartner optimaal betrokken;
3. Samenwerken op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Medezeggenschap
PPO Rotterdam heeft twee wettelijke advies- en instemmingsorganen namelijk de ondersteuningsplanraad (OPR) en de medezeggenschapsraad (MR). De OPR van PPO Rotterdam bestaat uit 14 leden van wie zeven ouders en zeven personeelsleden. De MR bestaat uit zeven leden,
allen medewerkers van PPO Rotterdam. Voor meer informatie over PPO Rotterdam kijkt u op deze website.

Bestuurlijke opgaven
1. PPO Rotterdam heeft de afgelopen jaren een goede positie opgebouwd bij de scholen, in de wijken, bij de gemeente en ook op landelijke podia. Hierin staat het Rotterdams Model centraal waarbij kinderen in hun eigen wijk worden opgevangen en scholen op wijkniveau onderling afstemmen en samenwerken. De volgende stap is de verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg concreet tot stand te brengen door een integrale aanpak onderwijs-jeugdzorg in de praktijk te realiseren: 1 kind, 1 gezin, 1 plan. Passend onderwijs en passende zorg gaan hand in hand. Het onderwijs, de gemeente, zorgpartners, ouders en professionals kunnen dit realiseren door intensief samen te werken. PPO Rotterdam wil en kan helpen dit nader vorm en inhoud te geven.

2. Kenmerkend voor de Rotterdamse aanpak is het werken via wijkplannen waarin de samenwerkende scholen (SO, SBO en BaO) in de wijk tezamen een dekkend netwerk realiseren. Eind schooljaar 2016/2017 zijn de eerste wijkplannen opgeleverd. De komende periode staat ook het verder uitrollen van de plannen in de wijken centraal.

3. In november 2014 hebben de samenwerkende schoolbesturen binnen PPO Rotterdam een intentieverklaring opgesteld. Deze intentieverklaring is beleidsmatig uitgewerkt in het Ondersteuningsplan en bevat onder meer de ambitie om de doorverwijzing naar het SO met 40% te reduceren. Recente ontwikkelingen laten echter niet alleen een stijging van het doorverwijzingspercentage naar het SO zien, maar ook een stijging in de afgifte van maatwerkbudgetten. De komende periode zal gericht zijn op een nadere analyse van deze ontwikkelingen en mogelijke beleidsmatige ombuigingen.

4. Na een aantal jaar van ontwikkelen en bouwen aan een professionele organisatie in een sterk veranderende omgeving is de volgende fase aangebroken voor de interne organisatie. Er is behoefte aan verdere implementatie en bestendiging van beleid wat de afgelopen vier jaar is ontwikkeld naast het bieden van ruimte voor doorontwikkeling en vernieuwing. De OAT’s ontwikkelen zich door naar professionele zelfsturing waarbij het ene team nu nog meer begeleiding vraagt dan het andere. Met de komst van de drie regiomanagers en een nieuwe bestuurssecretaris is het managementteam grotendeels vernieuwd en wordt gebouwd aan een goede overlegstructuur met voldoende ruimte
voor zowel voorbereidende als besluitvormende agendapunten.

Functie directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is (eind)verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering, de dagelijkse aansturing van het samenwerkingsverband en de invulling van de werkzaamheden opgenomen in het ondersteuningsplan. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de profilering en positionering van PPO Rotterdam in de stad, de regio en op landelijke podia. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering (AV) die als intern toezichthoudend orgaan fungeert. Alle 21 besturen van het samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd in de AV, die uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter kiest. Binnen de vereniging zijn daarnaast drie inhoudelijk adviserende commissies actief te weten de commissie kwaliteit, de commissie middelen en de remuneratie-commissie.

Profiel directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder:

 • Heeft intrinsieke affiniteit met de ambities van het samenwerkingsverband waarbij het
  gaat om het bieden van maximaal mogelijke ondersteuning bij de ontwikkelkansen van
  ieder kind;
 • Heeft visie op onderwijs ondersteuningsvraagstukken in een grootstedelijk gebied op het
  snijvlak van onderwijs, jeugdzorg en samenleving;
 • Heeft inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in relatie tot het
  onderwijs en de jeugdzorg;
 • Is in staat conceptueel te denken en strategische kaders mede te bepalen en te vertalen
  naar beleid en activiteiten zonder te ver voor de troepen uit te lopen;
 • Is vaardig in ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid van de vereniging;
 • Heeft oog voor en ervaring met integrale aansturing van professionals en kan
  professionals uitdagen tot doorgaande ontwikkeling;
 • Kan goed omgaan met tegengestelde belangen, communiceert effectief op alle niveaus;
 • Kan in het krachtenveld waar verschillende overtuigingen en belangen spelen, steeds het
  gezamenlijke belang en verantwoordelijkheid van PPO Rotterdam naar voren halen;
 • Is strategisch gesprekspartner van de AV en (bestuurlijke) samenwerkingspartners in het
  werkveld;
 • Heeft een breed en relevant netwerk in de regio of het vermogen dit snel op te kunnen
  bouwen.

De directeur-bestuurder beschikt over de volgende competenties:

 • Verbindend netwerker, bruggenbouwer;
 • Inspirerend leider, in vernieuwingen denkend, creatief en ondernemend;
 • Krachtig in implementeren en verankeren van processen;
 • Daadkrachtig en besluitvaardig, onderhandelingsvaardig;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief;
 • Zichtbaar en vertrouwenwekkend (intern en extern);
 • Energiek en integer;
 • Open en direct, toegankelijk, mensgericht en betrokken.

Arbeidsvoorwaarden
PPO Rotterdam biedt een beloning die past bij de zwaarte van de functie en de inschaling vindt plaats conform CAO PO schaal 14/15 met een maximum van circa € 93.000,- als bruto jaarinkomen.

Solliciteren?
PPO Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan PPORotterdam@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen op 030-8200068.

Planning
Sollicitanten dienen er rekening mee te houden dat de gesprekken met de benoemingscommissie en de benoemingsadviescommissie in februari 2018 zullen plaatsvinden. Concrete data volgen z.s.m.

Stagiair(e)

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam heeft jaarlijks plaats voor stagiaires van diverse opleidingsrichtingen. PPO Rotterdam is een maatschappelijke organisatie die zich richt op dienstverlening van basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs en is grotendeels gericht op ondersteuning van leerkrachten en intern begeleiders bij leerlingen met een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte. PPO Rotterdam biedt geen hulpverlening of behandeling aan leerlingen.

Als stagiair(e) stellen wij je in staat om in een relatief beschermde omgeving onder begeleiding van een beroepskracht praktijkervaring op te doen en leerzame activiteiten te verrichten. Ook wordt de mogelijkheid geboden om binnen onze organisatie onderzoek te verrichten. Als stagiair(e) ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jou tijdens de stage ter kennis komt.

Enthousiaste studenten die hun vak in de praktijk willen leren en een hieronder genoemde opleiding volgen, nodigen wij uit het profiel te bekijken en te solliciteren.

 • Stageplek gedragswetenschapper voor de universitaire masteropleiding orthopedagogiek of psychologie
 • Stageplek medewerker PPO voor de HBO-master Special Educational Needs (SEN)
 • Stageplek voor de HBO- opleiding logopedie

 

NB. PPO biedt alleen stageplaatsen aan opleidingen die hier genoemd worden.

Profiel
Wat vragen wij?

 • Je bent een enthousiaste en gemotiveerde student
 • Je voelt je thuis in een professionele omgeving
 • Je bent in staat om zelfstandig en accuraat te werken
 • Je denkt klantgericht en dienstverlenend
 • Je kunt in teamverband werken
 • Je zoekt een stageplaats voor een:
  Oriëntatiestage (maximaal 6 weken)
  Kortdurende stage (minimaal 6 weken, maximaal 3 maanden)
  Langdurende stage (minimaal 3 maanden, maximaal 10 maanden)
  Onderzoeksopdracht
  Afstudeerproject
 • Je bent in staat de door je opleidingsinstelling vastgestelde en overeengekomen competenties te behalen binnen de stagetijd

Sollicitatie en procedure
Herken je jezelf in bovenstaande profielbeschrijving, dan kun je een sollicitatiebrief met CV sturen, waarin minimaal de volgende gegevens zijn opgenomen:

 • Persoonlijke gegevens
 • Studieloopbaan en studiejaar van de huidige opleiding
 • Voorgaande stages
 • Eventueel arbeidsverleden/vrijwilligerswerk
 • Aanvang en duur van de stageperiode
 • Het aantal uren per week dat er aan de stage besteed kan worden
 • Een duidelijk onderbouwde motivatie voor een stage bij PPO Rotterdam
 • De leerdoelen waaraan tijdens de stage gewerkt gaat worden.

 

De sollicitatiebrief richt je aan de stagecoördinator van PPO Rotterdam:
Mw. M.(Margreet) Clarijs- in 't Hout | werving@pporotterdam.nl of solliciteer direct onderaan deze pagina!