Leerkracht pilot Hoogbegaafdheid OAT HOS | 0,8-1 FTE

PPO Rotterdam is op zoek naar een groepsleerkracht basisonderwijs met expertise hoogbegaafdheid. Het gaat om een aanstelling van 0,8-1,0 FTE. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 schooljaar met mogelijk uitzicht op verlenging.

Wat doen wij?
PPO Rotterdam gelooft dat in een succesvolle samenleving plek is voor iedereen. De basis hiervoor wordt volgens PPO Rotterdam o.a. gelegd in het (basis)onderwijs. Daarom zet zij zich in om kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften succesvol te laten deelnemen aan thuisnabij regulier onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs waar het moet.

Dat kan en wil PPO Rotterdam niet alleen. Zij werkt nauw samen met de gemeente en (jeugd)zorg partners. Uiteraard spelen ook ouders een hele grote rol in het vervullen van onze missie: het bieden van optimale ondersteuning van het kind, ouder(s)/verzorger(s) en of de school. Ouder(s) en verzorger(s) zijn onze educatieve partners als primair verantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind.

Wat houdt deze pilot in?
In augustus 2016 is PPO Rotterdam in de wijken Hillegersberg en Schiebroek een pilot hoogbegaafdheid gestart. Aanleiding om deze pilot te starten waren signalen dat voor hoogbegaafde leerlingen onvoldoende passend onderwijs kan worden geboden binnen de reguliere basisschool. Inmiddels loopt de pilot 2 jaar en zal ook volgend schooljaar doorlopen. De wijk Overschie doet sinds vorig schooljaar ook mee. De doelgroep van de pilot bestaat uit leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en kenmerken van leer- en/ of gedragsproblemen.

Met deze pilot wordt onderzocht of: een bovenschoolse deeltijdvoorziening (50% onderwijstijd) kan voorzien in de onderwijs-/ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep, de handelingsverlegenheid van leerkrachten afneemt en het welbevinden van leerlingen en de oudertevredenheid toeneemt.

Wat houdt deze functie in?
Op één school in de wijk is een groep voor tien leerlingen ingericht. De leerlingen zijn voor 50% van de tijd aanwezig in deze groep en voor 50% in hun eigen klas. De leerlingen komen van de basisscholen in de genoemde wijken. De schoolcontactpersonen beslissen in overleg met jou, school en ouders of een kind kan worden geplaatst in de bovenschoolse groep. Op de dagen dat de groep niet open is, ben jij ook beschikbaar voor advisering en begeleiding van de leerkrachten, ouders en scholen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een creatieve, flexibele en initiatiefrijke leerkracht die passie en kennis heeft om een groep met 10 (zeer) hoogbegaafde leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te begeleiden. Het onderwijs in deze groep vraagt om maatwerk voor iedere leerling in de groep. Er wordt gewerkt binnen de domeinen psycho-educatie, talentontwikkeling en executieve functies. De aanleverende school blijft eindverantwoordelijk voor de  leerlingen in de groep. Je beschikt over een theoretische en praktisch gerichte opleiding en ervaring met het werken met deze doelgroep.

Wat bieden wij?
Wij bieden je de kans om binnen een vernieuwende setting een belangrijke bijdrage te leveren aan het vormgeven van onderwijs aan de doelgroep (zeer) hoogbegaafde leerlingen (met extra ondersteuningsbehoeften). Je werkt in de groep samen met een onderwijsassistent en maakt onderdeel uit van een team van professionals van PPO.

De functie is conform cao po ingeschaald in schaal 10 OOP.

Solliciteren?
Denk jij over de vereiste kennis en ervaring te beschikken en ben jij fulltime beschikbaar? Reageer dan op deze vacature. Je schriftelijke sollicitatie kun je ook sturen naar werving@pporotterdam.nl.

De volgende planning is van toepassing op deze procedure:
Reactietermijn sollicitatiebrieven: t/m 22 augustus 2018
 

Pagina delen:

Sollicitatie Leerkracht Pilot Hoogbegaafdheid