Begroting

PPO Rotterdam maakt jaarlijks een begroting, deze wordt gepubliceerd op onze website.
Voor 2018 is wederom een begroting opgesteld. Leidend bij het opstellen van deze begroting zijn geweest:

  • Het ondersteuningsplan 2016 – 2020 17-05-2016
  • Het bestuursformatieplan 2016 – 2017 | 14-06-2016
  • Bestuurlijke besluiten PPO Rotterdam tot en met ALV | 29-09-2016
  • Regeling bekostiging personeel PO 2016-2017 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016-2017 | 30-03-2016
  • Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2016 | 08-10-2015
  • Wettelijke kaders passend onderwijs. Met de komst van passend onderwijs hebben de scholen meer dan voorheen beleidsvrijheid gekregen om passend onderwijs handen en voeten te geven. Het samenwerkingsverband mag hier na-mens en samen mét het netwerk invulling aangeven.

De inkomsten van het samenwerkingsverband bestaan uit rijksbijdragen. Deze rijksbijdragen zijn gebaseerd op het leerlingenaantal. Deze gelden worden door het samenwerkingsverband ingezet voor de uitvoering van wettelijk vastgesteld beleid en beleid van het samenwerkingsverband zelf.

De uitgaven van het samenwerkingsverband bestaan uit doorbetalingen aan het speciaal en het speciaal basisonderwijs, bekostiging van de onderwijs arrangeerteams en doorbetalingen aan reguliere basisscholen voor professionalisering en het inkopen van maatwerkarrangementen. Het geld dat overblijft kan worden ingezet voor aanvullend beleid ten behoeve van de effectiviteit en professionalisering van het passend onderwijs.

De Algemene Vergadering heeft goedkeuring gegeven aan de begroting 2018. Dit geldt niet voor de Meerjarenbegroting.