Communiqué 19 van het Gezamenlijk Regieteam Corona Kinderopvang, Primair & Voortgezet Onderwijs

Het Gezamenlijk Regieteam, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Gemeente Rotterdam, van de Schoolbesturen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs en de Besturen van de kinderopvang, komt geregeld bijeen en brengt over de nodige inzet, de gezamenlijke afspraken en maatregelen communiqués uit.

Het Regieteam heeft in zijn vergadering van woensdag 3 februari 2021 het volgende besproken:

Openstelling kinderopvang en basisscholen

Vanaf maandag 8 februari gaan de kinderopvang, peuterspeelzalen, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. De noodopvang bij de bso voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met cruciale beroepen gaat wel door.

De openstelling van de kinderopvang en scholen moet veilig, verantwoord en uitvoerbaar zijn. Dit stelt de kinderopvanginstellingen en de basisscholen voor grote uitdagingen. Aan de openstelling zijn maatregelen verbonden, zoals een aanpassing van de quarantaineregels. Als een kind in de klas of groep positief op corona is getest, moeten alle nauwe contacten in quarantaine. Over het algemeen betekent dit: alle kinderen en de leerkracht(en) / pedagogisch medewerkers vijf dagen thuis in quarantaine. Daarna kan iedereen getest worden. De GGD geeft leerkrachten en medewerkers van de kinderopvang voorrang bij de coronatesten en er komen sneltesten beschikbaar.

Wie negatief test, kan weer fysiek naar school, de opvang of aan het werk. Wie positief test, blijft thuis. De GGD geeft aan wat de regels hiervoor zijn.

Het Regieteam signaleert dat door het aangescherpte quarantainebeleid de continuïteit van de kinderopvang en de noodopvang in gevaar kan komen. Sluiting van een noodopvanglocatie zal gevolgen hebben voor de ouders met een cruciale beroep. Er komt geen aparte noodopvang voor kinderen die in quarantaine moeten.

In de nieuwsflits van OCW staan de aanscherpingen en maatregelen die noodzakelijk zijn of dringend geadviseerd worden.

De opening van de kinderopvang en basisscholen vraagt op korte termijn om antwoorden op alle dillema’s. Helaas kan het Regieteam hierin ook niet altijd voorzien. Zowel besturen als medewerkers in de uitvoering werken voortvarend om alles te regelen. De basisscholen gaan in principe open en zullen daarbij maximaal gebruik maken van de ruimte voor maatwerk. Scholen wordt gevraagd te doen wat zij kunnen, maar zij worden niet aan het onmogelijke gehouden.

Het Regieteam wenst alle betrokkenen sterkte met alle voorbereidingen voor een verantwoorde, veilige en best haalbare start op 8 februari.

Voortgezet onderwijs

De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart 2021, dus tot na de voorjaarsvakantie. De scholen zijn wel open voor onder andere examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie.

Vanaf 8 februari mogen als proef op enkele vo-scholen meer leerlingen naar school. Ook loopt er een proef met sneltesten.

Leerlingenvervoer

Om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te kunnen realiseren, moeten scholen zo snel mogelijk doorgeven welke kinderen naar school gebracht moeten worden, zodat Trevvel de roosters kan maken. De vervoerorganisatie doet zijn uiterste best om met alle wensen en gespreide start- en eindtijden rekening te houden, binnen de grenzen van de mogelijkheden. De chauffeur draagt een mondkapje; de leerling waar mogelijk ook.

Leerplicht

Vanaf 8 februari 2021 is de reguliere leerplicht voor het primair onderwijs weer van kracht. Er zijn signalen dat ouders uit angst voor besmetting kinderen willen thuishouden. Het Regieteam verzoekt de scholen ongeoorloofd verzuim te melden bij Leerplicht. De Leerplichtambtenaren betrachten coulance; zij gaan eerst in gesprek met de ouders, herstellen eventueel het contact met de school en ondernemen zo nodig actie.

Sportaccommodaties

Van het Rijk mag bewegingsonderwijs worden aangeboden aan de kinderen op de basisscholen. Bij voorkeur zo veel als mogelijk buiten, maar wanneer dat niet kan of waar dat niet haalbaar is, mag er ook binnen gegymd worden op voorwaarde dat iedereen de geldende hygiëneregels in acht neemt.

De uiteindelijke keuze ligt bij de schooldirecties en besturen.

De sporthallen en gymzalen zijn toegankelijk voor de basisscholen en de beheerders zijn op de hoogte.

Wat mag er niet en wat is niet wenselijk:

  • Er mag geen schoolzwemmen worden aangeboden.
  • Sportclinics door externen partijen worden sterk afgeraden. Dit om te voorkomen dat externe lesgevers op meerdere scholen of locaties lesgeven, met daardoor grotere kans op verspreiding.
  • De activiteiten van de schoolsportverenging die buiten plaatsvinden, mogen doorgaan; de binnenactiviteiten niet.

Meldpunt kwetsbare kinderen

Het Meldpunt kwetsbare kinderen is nog beschikbaar voor professionals die zich zorgen maken over een kind dat niet teruggaat naar de school of kinderopvang, of over leerlingen van het voortgezet onderwijs dat nog gesloten is. Zij kunnen bellen met het meldpunt kwetsbare kinderen via 14 010, of mailen naar: meldpuntkwetsbarekinderenmo@rotterdam.nl

Bel bij acuut gevaar voor kinderen direct met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (0800 – 20 00) of de politie (112).

Oproep

Het Gezamenlijk Regieteam roept iedereen op alles te doen wat mogelijk is om coronabesmettingen te voorkomen. Ook al heeft iedereen meer dan genoeg van corona en alle maatregelen, we zijn er helaas nog niet vanaf, dus:

  • Houd je op je werk, maar ook privé aan alle maatregelen;
  • Nies in je elleboog, was vaak je handen;
  • Houd echt 1,5 meter afstand;
  • Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.