PPO Rotterdam

Wat is passend onderwijs? Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind. Het basisonderwijs is verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit doen ze met ondersteuning van PPO Rotterdam. Dus ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren. Maar net zo goed wanneer een kind hoogbegaafd is, een lichamelijke beperking heeft of ondersteuning kan gebruiken op het gebied van gedrag.

PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 20 onderstaande schoolbesturen met Michiel Minderhoud als directeur-bestuurder:

De Kralingsche schoolLEV West-Nederland | Martinusstichting voor so en vso | Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs | Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam | Cosmicus Onderwijs | Hindoe Onderwijs Nederland | Stichting Islamitisch Primair Onderwijs Rijnmond | Kind en Onderwijs Rotterdam | Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Hillegersberg Schiebroek | Rotterdamse Schoolvereniging | Stichting van Brienenoordschool | Interconfessioneel Onderwijs te Rotterdam eo | Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs | Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland | Yulius Onderwijs | De Rotterdamse Montessorischool | De Van Oldenbarneveltschool | Montessorischool Kralingen | Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Deze besturen zijn actief in het primair onderwijs in Rotterdam voor ruim 50.000 leerlingen op ruim 200 scholen. Met elkaar willen wij een succesvolle schoolloopbaan voor alle leerlingen in de gemeente Rotterdam realiseren. In de praktijk betekent dit dat er op iedere basisschool een schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam actief is. Deze persoon is aangesloten bij een van onze 9 Onderwijs Arrangeer Teams (OAT’s) verspreid over de stad.

Visie
"Ieder kind een passende onderwijsplek, waar mogelijk in het regulier onderwijs in de eigen wijk"

Onze missie is het Rotterdamse basisonderwijs zo goed toe te rusten dat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften terecht kunnen bij een reguliere basisschool in hun eigen wijk. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle aangesloten schoolbesturen. De medewerkers van PPO Rotterdam zetten zich hier dagelijks voor in. In al ons handelen staat het kind centraal.

Passend onderwijs is een andere manier van kijken naar een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. We kijken naar de mogelijkheden, kansen en talenten van kinderen, in plaats van de nadruk op het probleem te leggen. De onderwijsarrangeerteams (OAT’s) van PPO Rotterdam ondersteunen leerkrachten, scholen en ouder(s)/ verzorger(s) door maatwerk te leveren. Ook ondersteunt PPO Rotterdam het vormen van netwerken in de wijk om hiermee het samenwerken tussen scholen op wijkniveau te stimuleren. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de juiste mensen en expertise op het juiste moment en op de juiste plek aanwezig zijn voor iedere leerling die dat nodig heeft.

Door de juiste inzet van mensen en middelen en het samenwerken op wijkniveau, kunnen we er in Rotterdam voor zorgen dat steeds meer leerlingen met een extra ondersteuningsvraag goed onderwijs krijgen in het regulier basisonderwijs, zoveel mogelijk thuis nabij. Dat is onze stip op de horizon, waar we de komende jaren naar toe werken.

Uitgangspunten
Onze missie en visie zijn gestoeld op de volgende uitgangspunten:

1. Basis op orde
Belangrijk uitgangspunt voor PPO Rotterdam is dat de basisondersteuning van alle scholen op het afgesproken niveau is. De basisondersteuning wordt geboden onder regie en verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen zelf en staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. PPO voert hierover het gesprek met besturen en directies. Het investeren in talenten en de verdere professionalisering van leerkrachten valt ook onder de basisondersteuning.

2. Thuisnabijheid
Binnen het werkgebied van het samenwerkingsverband moeten kinderen zo veel mogelijk dichtbij huis onderwijs kunnen krijgen. Echter, voor kinderen die het beste op hun plek zijn binnen het speciaal onderwijs, is thuisnabijheid niet altijd mogelijk. Voor hen geldt de best passende onderwijsplek.

3. Regulier waar het kan, speciaal als dat moet
PPO Rotterdam streeft ernaar het regulier onderwijs dusdanig te faciliteren en te ondersteunen dat de grote meerderheid van de kinderen, ook die met een extra ondersteuningsbehoefte, naar het regulier onderwijs kunnen. Voor een aantal kinderen is dit echter niet toereikend en voor hen blijven speciale voorzieningen bestaan.

4. Integraal werken
PPO Rotterdam is van mening dat onderwijsondersteuning en jeugdhulp optimaal op elkaar afgestemd moeten zijn. Onze professionals werken integraal volgens het principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Zij kennen hun collega’s van de wijkteams en benutten elkaars expertise. PPO Rotterdam werkt samen met de gemeente om dit op beleidsniveau af te stemmen. Het samenwerkingsverband werkt daarnaast intersectoraal en wil daarmee voor kwetsbare kinderen een goede overgang garanderen tussen onderwijssectoren.

5. Gebiedsgericht werken
We hebben Rotterdam in 9 gebieden opgedeeld. Op dit niveau werken onze onderwijs-arrangeerteams aan het ondersteunen van de scholen in dat gebied. Door gebiedsgericht te werken, kunnen we maatwerk leveren en kan ieder gebied zich ontwikkelen op een manier die aansluit bij de kenmerken van dat gebied. We stimuleren en faciliteren scholen om op gebieds- of wijkniveau met elkaar samen te werken en een gezamenlijk plan te maken over hoe zij een dekkend netwerk in hun wijk kunnen realiseren.

6. Werken op basis van vertrouwen
PPO Rotterdam en schoolbesturen werken op basis van vertrouwen als het gaat om de toegang tot elkaars expertise. Het gaat hierbij enerzijds om vertrouwen in de onderwijsprofessional die ondersteuning aanvraagt ten behoeve van een leerling, en anderzijds vertrouwen tussen de schoolbesturen onderling om hulp en advies te vragen bij elkaar en elkaar aan te spreken op de kwaliteit van het onderwijs. We investeren in samenwerking en het beter leren kennen van elkaar, want: ‘onbekend maakt onbemind’.

Actielijnen
In het vorige ondersteuningsplan 2014-2016 is de basis neergelegd voor onderlinge samenwerking en de rol van PPO Rotterdam. Het ondersteuningsplan 2016-2020 bouwt daar op voort en focust op de thema’s die de komende jaren voor de kinderen en hun ouders belangrijk zijn. Wij hebben ze verwoord in drie actielijnen. Deze actielijnen zijn een vertaling van onze missie, de uitgangspunten en de wettelijke kaders. Deze actielijnen geven structuur aan ons handelen en aan onze organisatie.

De actielijnen van PPO Rotterdam:

1. Rotterdamse kinderen volgen thuisnabij, passend onderwijs
2. Ouders worden als samenwerkingspartner optimaal betrokken
3. Samenwerken op het snijvlak van onderwijs en zorg

Om aan deze actielijnen succesvol uitvoering te geven, is een organisatie nodig die besluitvaardig is, dienstverlenend en professionals heeft die hun vak verstaan.

Ondersteuningsplan
Het doel van een samenwerkingsverband passend onderwijs is ervoor te zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. In het ondersteuningsplan beschrijft het samenwerkingsverband hoe zij dat wil realiseren.

PPO Rotterdam stelt ten minste een keer in de vier jaar een ondersteuningsplan vast. Over het concept ondersteuningsplan wordt op overeenstemming gericht overleg gevoerd met de gemeente. Het definitieve ondersteuningsplan wordt toegezonden aan de inspectie.

Benieuwd naar ons Ondersteuningsplan? Klik dan hier of op de link aan de zijkant van deze pagina.