Kandidaten

Oudergeleding

Naam kandidaat: Titia Lans
School: De Kralingsche School
Motivatie: De afgelopen 2 jaar heb ik gezien dat we met de OPR een klein verschil kunnen maken. Een klein verschil voor de meest kwetsbare kinderen in Rotterdam, opdat die ook onderwijs kunnen krijgen waar ze recht op hebben.
Ik wil graag nog 2 jaar verder in de OPR om op te komen voor alle kinderen en ouders in de stad die dat niet zelf kunnen. Samen proberen we onder andere het aantal thuiszitters te verminderen. Maar ook leerkrachten te ondersteunen om het passend onderwijs uit te voeren.

Naam kandidaat: Tamara Wagemakers
School: Jan Prins
Motivatie: Naast een sterke mening en een hoofd vol goede ideeën is mijn sterke kracht dat ik zeer objectief en ruimdenkend ben in mijn opvattingen. Dit maakt dat ik mijn standpunten helder en concreet kan formuleren en altijd rekening houd met diverse belangen en dit ook vanuit verschillende standpunten kan bekijken. Mijn ruime werkervaring en mijn ouderschap geven mij de juiste handvatten om mij op maatschappelijk gebied verder te kunnen ontplooien.

Naam kandidaat: Akil el Addouti
School: Noen
Motivatie: Mijn naam is Akil el Addouti en ik ben vader van drie kinderen, mijn kinderen zitten op de Noen. Graag wil ik mij voorstellen en kandidaat stellen voor een functie in de raad. Ik vind het belangrijk dat ouders een onderdeel moeten zijn van het juist inrichten van het onderwijs en ook een gesprekspartner en een kritische partner zijn. Met als gezamenlijke doel goed onderwijs voor elk individu. Ik wil mij graag gaan inzetten en van betekenis zijn voor leerlingen die extra hulp nodig hebben en uit een omgeving komen waar het niet al te makkelijk is en mijn ideeën concreet maken, ik wil mij graag verder gaan inzetten voor het deel dat een raakvlak heeft met de jeugdzorg. Ik hoop dat ik via deze weg iets kan betekenen voor de jeugd uit mijn omgeving. Akil el Addouti: ouder, leraar in opleiding, en werkzaam in het bedrijfsleven als technisch ontwerper.

Naam kandidaat: Maarten Bomhof
School: St. Mattheusschool en St. Michaelsschool
Motivatie: Sinds ruim 3 jaar wonen wij in Rotterdam en hebben wij een kind in het so zmlk onderwijs (St. Mattheusschool) en een slechthorend kind op het reguliere basisonderwijs (St. Michaelsschool) in groep 3. Onze kinderen zitten nu goed op hun plek en ik heb rechtstreeks ondervonden hoe belangrijk het is dat ieder kind niet alleen een passende plek op school heeft, maar ook de juiste ondersteuning. Daarnaast hebben wij ook ervaren hoe belangrijk de ondersteuning is die de school zelf krijgt. Vanuit deze ervaring stel ik mij graag beschikbaar voor de OPR. Ik wil graag een bijdrage leveren om ook andere kinderen de juiste support, vertrouwen en schoolplek te geven. Zelf ben ik niet werkzaam in het onderwijs, maar heb ik een commerciële baan in Rotterdam. Ik heb echter wel ervaring met het onderwijssysteem in Engeland, waar onze kinderen ook naar school gingen en ik zit momenteel in de MR van de St. Mattheusschool.

Naam kandidaat: Heleen Verboom
School: Heijbergschool
Motivatie: PPO is een vorm van onderwijsondersteuning die het kind in de knel helpt. Bij goed teamwork zijn de verschillende partijen die er mee te maken hebben, erbij. Dat vind ik het mooie van PPO, dat ouders erbij zo belangrijk is. Samen, met goed teamwork, kun je het verschil maken als het kind zich door alle kanten gedragen weet.
Daarom is de stem van ouders zo belangrijk. Een ouder kent zijn kind, voelt en weet vaak wat goed voor het kind is en ziet het kind thuiskomen met alle emoties en zien wat het met het kind doet.
Ook het klimaat wat we als onderwijs en ouders scheppen is bepalend voor de groei van het kind. Daar hebben we elkaar nodig om de juiste koers te bepalen. Want een kind is het pronkjuweel dat uit liefde is ontstaan. Dat mag de zorg krijgen zodat het zijn gaven en identiteit kan ontwikkelen om tot zijn bestemming te komen.
Door mijn werk als Life Coach, Systemisch Kindercoach, Begeleider bij Verstandelijk Gehandicapte kinderen en Trainer van het ‘Ik leer leren’ programma voor kinderen waar het door omstandigheden net niet lukt om te leren naar mooie resultaten en als moeder van 3 kinderen van 9, 15 en 19 jaar, vind ik het fijn om een bijdrage te leveren aan PPO. Je kan mij zien als liefdevol en kritisch, altijd op pad naar het beste. Daar wil ik mij voor inzetten, dat het onderwijs en ouders tot mooie ontwikkeling mag komen. Dat de zorg van de docenten die vaak zo hard en betrokken werken gewaardeerd wordt.
Waar nodig is innoveren met nieuwe ontwikkelingen om tot een nog beter resultaat te komen. Om mooie dingen neer te gaan zetten, waar het Rotterdams onderwijsbeleid zo goed in is.

Personeelsgeleding

Naam kandidaat: Constance Houweling
School: Vrijeschool Vredehof
Motivatie: Mijn naam is Constance Houweling. In de OPR ben ik een ‘oudgediende’. Het komende ondersteuningsplan zal mijn tweede plan worden. Maar ik ben nog niet klaar! Waar ik eerst vanuit het speciaal onderwijs, kijkende vanuit het ‘speciale kind’ heb deelgenomen aan de OPR zou ik nu vanuit het vrijeschool onderwijs willen deelnemen. Ik werk sinds kort op Vrijeschool Vredehof en heb bewust de overstap naar deze school gemaakt. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van kinderen. Onderwijs geven vanuit hoofd, hart en handen, kijkend naar het kind als geheel. Mijn rol in de OPR?  De verbinding maken tussen beleid en werkvloer. De praktijk meenemen naar het samenwerkingsverband maar andersom ook. Het is mooi om te zien dat  wat ik mee terug neem uit de OPR soms waardevolle discussies oplevert in onze lerarenkamer. Het lijkt me een mooie taak om de vrije scholen in het samenwerkingsverband te mogen vertegenwoordigen.

Naam kandidaat: Celine van Groesen
School: De Kralingsche School
Motivatie: Ik zou graag mijn rol als OPR-lid namens de personeelsgeleding voortzetten. Ik ben inmiddels 10 jaar werkzaam op De Kralingsche School, een algemeen bijzondere basisschool met een bestuur bestaande uit (overwegend hoogopgeleide) ouders. Daarnaast heb ik ervaring met cluster 2-onderwijs.

Naam kandidaat: Irma de Carpentier
School: OBS De Pijler
Motivatie: Ik werd direct enthousiast. Mij lijkt het echt fijn om invloed uit te kunnen oefenen, input vanuit het werkveld mee te kunnen nemen naar dit overleg. Ik ben al jaren nauw betrokken bij PPO als intern begeleider, heb op verschillende scholen gewerkt, zowel in Noord als op Zuid. Ik denk dat ik school/onderwijs van alle kanten kan bekijken om te kunnen beoordelen of PPO de juiste dingen zegt en doet. Mocht ik het niet weten dan zorg ik er wel voor dat ik geïnformeerd wordt door mijn netwerk aan te spreken. De tijdsinvestering is voor mij geen probleem! Ook samenwerken met ouders en andere onderwijsprofessionals, van andere organisaties, spreekt mij aan, iedereen heeft zo zijn eigen ideeën, dat maakt het juist leuk!

Naam kandidaat: Deborah den Braasem
School: BeO Mr. Schats Zuid
Motivatie: De afgelopen jaren deelgenomen aan het opzetten van groepen waarin de integratie tussen onderwijs en zorg centraal staat. Binnen deze BeO groep zitten kinderen met verschillende problematieken. Deze leerlingen hebben specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en stromen uit naar diverse vormen van onderwijs.
De afgelopen jaren heb ik gezien hoe sterk de behoefte is aan extra handen, tools en expertise in de klas. Het aantal zorgleerlingen, de werkdruk en het lerarentekort stijgt, waardoor de draagkracht van de leerkracht verminderd en de aanmeldingen voor de BeO toenemen. Het bereik van de 12 leerlingen in de groep is beperkt waardoor ik onlangs gestart ben met coaching en co-teaching met het bedrijf DEMA om het bereik te vergroten. Door een positie in de OPR verwacht ik het bereik nog meer te kunnen vergoten. Ik ben ervan overtuigd dat door op de juiste manier begeleiding in te zetten, kennis en ervaring te delen door naast de leerkracht te gaan staan, de draagkracht van de leerkracht wordt vergroot en daarbij ook het bereik van de leerlingen.

Naam kandidaat: Ilse van der Spoel
School: Eduard van Beinum
Motivatie: ‘Al’ vier jaar ben ik werkzaam in het onderwijs als leerkracht. Ik ben van nature leergierig en ga graag voor uitdagingen. Het lesgeven alleen is voor mij niet uitdagend genoeg en ben daarom op zoek naar extra ervaringen. Het onderwijs bestaat uit meer dan mijn eigen klas of school en het lijkt mij interessant eens verder te denken en te kijken in alle facetten van het onderwijs.

Naam kandidaat: Cynthia Peters
School: SBO Laurens Cupertino
Motivatie: Ik ben sinds 1,5 jaar werkzaam als intern begeleider op SBO Laurens Cupertino in Rotterdam-zuid. Hiervoor was ik werkzaam als groepsleerkracht en bouwcoördinator op een reguliere basisschool. Ik heb altijd al een grote voorliefde gehad voor ‘speciale kinderen’ en de zorg hiervoor, daarom was de stap van het regulier onderwijs naar het speciaal basisonderwijs voor mij geen moeilijke. Sinds ik op de Laurens Cupertino werk heb ik veel te maken met PPO. Zowel voor de plaatsing van leerlingen bij ons op school, als de zorg voor onze eigen leerlingen. Door het sparren met een schoolcontactpersoon of het delen van ‘problemen’ binnen één van de drie netwerken waarbij ik aanwezig ben, ben ik nauw betrokken bij ontwikkelingen. Ik ben het niet altijd eens met de procedures die er gevolgd moeten worden en denk dat dit efficiënter kan. Daarom lijkt het mij prettig om mee te kunnen denken over het beleid dat PPO maakt, hier inbreng in te hebben en feedback op te kunnen geven. In de OPR heb ik de kans om invloed uit te oefenen en mijn ideeën en expertise te delen. Zodat we met elkaar het onderwijs elke dag een stukje beter kunnen maken.

Naam kandidaat: Marina Kleybeuker
School: SBO De Koppeling
Motivatie: Graag wil ik me kandidaatstellen om een aanvulling te zijn voor het team.
Ik werk in het SBO in Rotterdam en heb regelmatig te maken met PPO. Ik merk dat veel ideeën van PPO in theorie heel mooi zijn, maar in de praktijk niet altijd werken of ons als leerkracht veel werk opleveren. Ik denk dat ik door mijn pedagogische en didactische ervaring de vertaalslag kan maken tussen de plannen op papier en de werkvloer. Ik wil meedenken of de plannen realistisch en uitvoerbaar zijn en of het ons iets oplevert in de praktijk.

Naam kandidaat: Cindy Langerak-Pollemans
School: Agnesschool
Motivatie: Ik ben ib-er op de Agnesschool en al 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Om mijn blik wat te verruimen en meer op bestuurlijk niveau mee te praten/denken, lijkt deelname mij interessant. Zorg in het onderwijs spreekt me aan. Mede daarom recentelijk afgestudeerd op de route gedrag van de master Educational Needs. Heb mijn vraagtekens bij het passend onderwijs zoals het geregeld is in Nederland en zou graag een kijkje in de keuken krijgen om er meer van te begrijpen.

Naam kandidaat: Corinne Sierink
School: OBS De Pijler
Motivatie: Dagelijks met hart en ziel gaan voor de kinderen van Rotterdam.  Dat doe ik sinds 2001 als leerkracht. Ik geloof in kijken naar de totale persoonlijkheid van het kind en naar wat kinderen wél kunnen. Uitgaan van hun talenten en werken aan zelfvertrouwen door het kind veel kansen op succes te bieden. Ook geloof ik sterk in het bieden van autonomie en het werken aan goede relaties op alle niveaus (kinderen, teamleden, externe partners en ouders). Als IB-er wil ik praten mét het kind en niet alleen over het kind. Als lid van de OPR van PPO zou ik me met een open en nieuwsgierige blik willen inzetten voor de behoeften van alle Rotterdamse kinderen. Mijn kennis en ervaring als voormalig dansdocente en choreografe, mijn ervaring als leerkracht op meerdere Rotterdamse basisscholen en mijn expertise op het gebied van leiderschap (Master HU okt. 2013) zet ik daarvoor in.