Privacy en toestemming

Wat u moet weten over toestemming 

Als u uw kind aanmeldt bij een school, moet deze onderzoeken of uw kind op deze school passend onderwijs kan krijgen. De school mag hiervoor persoonsgegevens verwerken1 zonder apart om toestemming te vragen. Zie voor meer informatie over aanmelden ook dit filmpje

Als uw kind al naar school gaat, is de school verplicht uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. De school moet daarvoor gegevens van uw kind verwerken en hoeft hiervoor niet apart om toestemming te vragen.  

De school kan besluiten dat extra hulp, van PPO Rotterdam, nodig is om te onderzoeken of uw kind passend onderwijs kan krijgen of om te zorgen voor goede ondersteuning. Wanneer het hiervoor nodig is dat uw kind herkenbaar wordt besproken, moet de school dat aan u laten weten. Als de school de hulp van PPO Rotterdam inroept, moet PPO Rotterdam gegevens van uw kind verwerken. De school mag niet meer gegevens dan nodig is voor de benodigde hulp doorgeven aan PPO Rotterdam. 

Het kan nodig zijn dat een medewerker van PPO uw kind observeert. Dit wordt met u besproken. We vragen hiervoor geen toestemming omdat we verplicht zijn in het belang van uw kind te handelen. Wel heeft u er altijd recht op te weten wat wij doen en waarom. Alleen wanneer er een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan, zullen wij vooraf toestemming vragen. 

Rechten van ouders met betrekking tot de door PPO Rotterdam verwerkte gegevens  

Welke gegevens verwerkt PPO Rotterdam? 

Om uw kind te kunnen ondersteunen verwerkt PPO Rotterdam gegevens. We verwerken nooit meer gegevens dan nodig voor het doel: de benodigde hulp voor uw kind. We verwerken algemene gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en school. Daarnaast verwerken we bijzondere gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, gedrag en de ontwikkeling van uw kind op school. Als het nodig is kunnen we ook gegevens verwerken over bijvoorbeeld de gezinssituatie. 

Uw rechten: 1. Informatie 

U heeft er recht op te weten welke informatie wij verwerken en waarom. Dit zullen wij u vertellen. U mag hier altijd meer uitleg over vragen. 

Uw rechten: 2. Inzage 

Als u het wettelijk gezag over uw kind hebt, mag u inzage hebben in de gegevens. U kunt een Kindkansaccount krijgen om mee te kijken in het dossier. U kunt dit vragen aan iedere PPO-medewerker die betrokken is bij de hulp aan uw kind. Ook als de hulp inmiddels al is afgerond kunt u verzoeken om inzage. 

Uw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die verantwoordelijk is voor het dossier van uw kind. Deze kan aan u vragen uw identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvangt u een schriftelijke reactie. U krijgt dan een overzicht van de ons bekende persoonsgegevens, inclusief uitleg over hoe wij aan deze gegevens komen en wat het doel ervan is. 

Uw rechten: 3. Correctie of verwijdering 

Wanneer in het dossier naar uw mening gegevens staan die onjuist zijn of die niet nodig zijn voor de hulp aan uw kind, kunt u verzoeken om deze gegevens aan te passen of weg te halen. Ook dit kunt u vragen aan iedere PPO-medewerker die betrokken is bij de hulp aan uw kind. 

Uw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die verantwoordelijk is voor het dossier van uw kind. Deze kan aan u vragen uw identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvangt u een schriftelijke reactie of, en in hoeverre wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij niet volledig aan uw verzoek voldoen leggen wij uit waarom dat is. Als wij de gegevens wel corrigeren of verwijderen, geven we dit waar mogelijk ook door aan eventuele anderen waaraan deze gegevens zijn verstrekt.