De rol van PPO Rotterdam

PPO Rotterdam ondersteunt Rotterdamse scholen met het bieden van een passend onderwijsaanbod aan álle Rotterdamse kinderen. Bijvoorbeeld als het kind moeite heeft met leren of als het kind gedragsproblemen heeft. Maar ook bij hoogbegaafdheid of een lichamelijke beperking.

Wij bieden ondersteuning op het gebied van:

  • Gedrag en werkhouding 
  • Leerontwikkeling 
  • Taal, lezen en rekenen 
  • Toelating SO en SBO 
  • Uitzoeken wat uw kind precies nodig heeft (diagnostiek) 

Ons samenwerkingsverband beoordeelt aanvragen voor de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal onderwijs (vso). Het gaat om onderwijs en ondersteuning aan leerlingen met een motorische of verstandelijke beperking of langdurige ziekte en aan leerlingen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Het kan gaan om zowel een eerste indicatie als om een verlenging. Voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen in het reformatorisch onderwijs kunnen ouders terecht bij een landelijk samenwerkingsverband: Berseba

Bij welke kinderen biedt PPO Rotterdam niet zelf ondersteuning 

Voor kinderen in de voortgezet onderwijsleeftijd biedt samenwerkingsverband Koers VO ondersteuning. 

Voor kinderen met een visuele (blind of slechtziend), auditieve (doof of slechthorend) en communicatieve beperking (taalontwikkelingsstoornis) gelden aparte landelijke regels: de toelating en begeleiding verloopt niet via ons samenwerkingsverband maar via landelijk georganiseerde instellingen. Wanneer leraren, ouders of andere verwijzers vermoeden dat een kind een visuele, auditieve of communicatieve beperking heeft, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij één van de hierna genoemde instellingen. De instelling maakt gebruik van de uitkomsten van diverse onderzoeken (visuele/auditieve of communicatieve functie, pedagogisch-didactisch, psychologisch e.d.) en op grond van de resultaten van deze onderzoeken beoordeelt de Commissie van Onderzoek van de instelling of de leerling valt binnen de landelijke toelatingscriteria. Voldoet het kind aan deze criteria? Als de Commissie van Onderzoek besluit dat het kind toelaatbaar is, dan geeft dit recht op onderwijs op de onderwijsinstelling of ambulante begeleiding op een andere school.

Instellingen voor kinderen met een visuele beperking

Er zijn 2 instellingen in Nederland die scholen hebben voor onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen. Dat zijn Bartiméus en Koninklijke Visio.

Cluster 2: instellingen voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking 

Er zijn 4 instellingen in Nederland die scholen hebben voor onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking (doof of slechthorend) of communicatieve beperking (taalontwikkelingsstoornis). Dat zijn de Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis, Viertaal en Vitus Zuid.

De Koninklijke Auris Groep heeft onder andere scholen in Rotterdam (Auris Taalfontein, Auris Dr. M. Polanoschool, Auris Hildernisseschool en Auris College Rotterdam). De Auris Dr. M. Polanoschool is een school voor dove en (ernstig) slechthorende kinderen, op deze school wordt zowel Nederlands als Nederlandse Gebarentaal gebruikt. Auris College Rotterdam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Daarnaast wordt er ook ambulante begeleiding in het regulier onderwijs geboden vanuit Auris.

Landelijke informatie over passend onderwijs:  
Klik hier om naar de website van Rijksoverheid te gaan. 

SISA

SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak
SISA is een systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar.
Het doel hiervan is dat alle mensen betrokken bij uw kind op één plek te vinden zijn en informatie kunnen uitwisselen. De informatie die in het systeem staat zijn de naam en de geboortedatum van uw kind en de gegevens van degene die betrokken is.

U hoeft geen toestemming te geven om een signaal af te geven. Het werken met sisa staat in de jeugdwet en PPO is verplicht hiermee te werken.

Op het moment dat we informatie over uw kind met elkaar te delen, bijvoorbeeld met de hulp die u thuis krijgt of andere organisaties, kan dat alleen als u daarvoor toestemming geeft. Voor welke leerlingen signaleert PPO Rotterdam in SISA:

  • als PPO betrokken is bij een leerling die thuis zit
  • als PPO betrokken is en er is veel aan de hand op school en/of thuis