Informatie over de TLV aanvraag voor SO of SBO

Als u, in samenspraak met de school, uw kind wilt aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs (SO of SBO) heeft u daarvoor een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

Deze TLV wordt, met uw medeweten, door het bevoegd gezag van de school aangevraagd bij de coördinator TLV van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam.

Hoe gaat dit in zijn werk:

  • De school van uw kind heeft planmatig gewerkt om te voldoen aan de onderwijsbehoeften.
  • De school heeft naast de basisondersteuning ook de extra ondersteuningsmogelijkheden onderzocht van de school, het bestuur, het samenwerkingsverband en/of de jeugdhulpverlening. In een op overeenstemming gericht overleg wordt geconcludeerd dat uit evaluaties is gebleken dat de huidige ondersteuning onvoldoende effect heeft gehad. Een S(B)O school kan beter tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.
  • Bovenstaande staat beschreven in het Ontwikkelingsperspectief (OPP). Hierin moeten de volgende stukken zijn opgenomen die wettelijk verplicht zijn:
  • De stimulerende en belemmerende factoren
  • De onderwijsbehoeften
  • Een eenduidige uitstroombestemming

Verder moet het OPP- een handelingsdeel (planning en evaluatie) bevatten welke u (degenen met het ouderlijk/wettelijk gezag) moet ondertekenen voor akkoord.

  • De schoolcontactpersoon van de school schrijft een onderbouwingaanvraag met daarin opgenomen het type onderwijs en de bekostigingscategorie en de school van uw voorkeur. Tevens staat daar ook de gewenste einddatum van de TLV in vermeld. Voor een kleuter is dat de kleuterperiode, en daarna in principe tot einde schoolloopbaan. Het bevoegd gezag van de school tekent deze onderbouwing voor akkoord en ouders mogen deze tekenen voor gezien.
  • Daarna wordt het TLV-dossier in ons systeem voor gegevensoverdracht Kindkans voorgelegd aan de coördinator TLV en indien het een aanvraag voor SO betreft met uw toestemming aan de Centrale aanmelding en toeleiding SO.
  • De coördinator TLV controleert of de TLV-aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet. Daarna koppelt de coördinator TLV het dossier aan twee gespecialiseerde deskundigen voor hun deskundigenadvies. De Centrale aanmelding en toeleiding SO zet het dossier door naar de SO-school van voorkeur van de ouders (zie hiervoor de website Centrale aanmelding en toeleiding SO).
  • Na twee positieve deskundigenadviezen wordt de TLV afgegeven en wordt uw kind ingeschreven op de voorkeursschool of daar op de wachtlijst gezet of in overleg wordt er gekozen voor een SBO/SO school die sneller plek heeft.

Bij een aanvraag voor een TLV Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt dezelfde procedure doorlopen, maar is de Centrale aanmelding en toeleiding SO niet betrokken.

Vragen?

Voor vragen m.b.t. inhoud en procedure: bij de IB-er van uw school of bij de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam.