Leesbehandeling PPO Rotterdam

Tot 1 juni kunnen leerlingen aangemeld worden voor leesbehandeling. Voor meer informatie vraag uw school of schoolcontactpersoon.

De Leesbehandeling PPO Rotterdam is bedoeld voor leerlingen die niet voldoen aan de criteria van de vergoede dyslexiezorg, maar waarbij sprake is van forse leesproblematiek en waarbij school handelingsverlegen is.

Criteria

  • Het leesprobleem van de leerling moet voorop staan.
  • Tekstlezen AVI: beheersingsniveau ≤ 70% leerrendement, doortoetsen tot frustratieniveau. Voor aanmelding van een leerling met een dl van 15 geldt een uitzondering; hier moet het leerrendement op Avi <67% zijn.
  • Woordlezen DMT: 3 meetmomenten, verdeeld over 1½ jaar, van een laag C/ D of E-niveau, of een aflopend C, D, E niveau. Een doublure wordt hierin meegenomen.
  • Er moet 3 tot 6 maanden extra leesinstructie geboden zijn. De begeleiding moet geëvalueerd zijn en aangetoond kunnen worden.
  • Voor de aanvraag van een leesarrangement is een OPP noodzakelijk.
  • Een leerling komt niet meer in aanmerking voor een PPO leesbehandeling als niveau AVI E6 beheersing bereikt is.
  • Er kan sprake zijn van een beredeneerde toewijzing. Dit is altijd ter beoordeling van de coördinator PPO-leesbehandelingen van het OAT waar de leerling onder valt.
  • Leerlingen die zijn afgewezen voor onderzoek en/of behandeling door de vergoede dyslexiezorg komen mogelijk in aanmerking voor een PPO-leesbehandeling.
  • Voor SBO leerlingen geldt dat, indien zij in aanmerking komen, er een proefperiode van 16 behandelingen zal worden gestart.
  • Voor alle leerlingen geldt dat na de eerste periode van 16 behandelingen beoordeeld wordt of een tweede periode van 12 behandelingen gerechtvaardigd is.

(versie 1-11-2019)

Inhoud
De leesbehandelingen worden op verschillende scholen verzorgd. Getracht wordt de leerling zoveel mogelijk in de buurt van zijn of haar school te behandelen.

De behandeling duurt 45 minuten en vindt onder schooltijd plaats. In de eerste periode van 8 weken is dit 2 x per week. Na een evaluatieonderzoek wordt bepaald of een tweede periode volgt van 12 weken 1x per week.

De afstemming met school is van groot belang. Op drie momenten maakt de leesbehandelaar een afspraak met de leerkracht van de leerling: na het intakeonderzoek, na het evaluatieonderzoek en na het eindonderzoek.

De leesbehandelaar kan na afronding van het traject maximaal 3x naar school gaan om de leerling verder te begeleiden.

Wat kan de school zelf?
Het continuüm van zorg is gericht op het geven van goed en effectief leesonderwijs en het tijdig nemen van interventies. Het onderscheidt vier ondersteuningsniveaus. De geboden hulp op school op ondersteuningsniveau 2 en 3 dient concreet in activiteit en tijd beschreven te zijn. Zie voor meer informatie:

Website NKD
Handelingsgerichte adviezen bij leesproblemen
Dyslexie Centraal

Werkwijze
Het is belangrijk dat ouders in staat en bereid zijn hun kind van en naar de leeslocatie te halen en te brengen, zie ook:  informatiebrief voor ouders. De intern begeleider vult vervolgens, altijd na overleg met de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam, het aanvraagformulier in en meldt aan via Kindkans.

Vragen?
Stel ze aan de intern begeleider van de school van uw kind of aan de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam die aan school verbonden is.

Downloads