Combinatie Onderwijs en Zorg

Soms hebben kinderen naast onderwijs ook behoefte aan zorg om tot ontwikkeling te komen. Als onderwijs en zorg samenkomen in één aanpak spreken we van een onderwijszorgarrangement (OZA). De inhoud van een OZA kan verschillen per kind en per situatie.

Bij het inrichten van een OZA zijn ouders, PPO Rotterdam, de gemeente, zorgaanbieders en scholen betrokken. Een OZA is meer dan de afstemming tussen onderwijs en zorg. Wat een OZA uniek maakt is dat het gaat om één integraal arrangement vanuit onderwijs en zorg: 1 kind - 1 plan: op school, in vrije tijd en thuis. De hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van het kind staat hier centraal. Uitgangspunt is dat de eigen kracht van de leerling en zijn of haar omgeving versterkt wordt. Bij de invulling van een OZA kan de inzet verschillen in de duur, de benodigde expertise en de plaats van uitvoering.

Leerlingen die ondersteuning hebben op de grens van onderwijs en zorg komen in diverse onderwijsvormen voor:

 • regulier onderwijs
 • speciaal onderwijs/praktijkonderwijs
 • speciaal onderwijs
 • zorgvormen zonder onderwijs


Randvoorwaarden
Er is een aantal randvoorwaarden waar een OZA aan moet voldoen om zo effectief te kunnen worden ingezet:

 • Toeleiding. Een OZA wordt ingezet als de ondersteuningsbehoeften van het kind bepaald zijn en duidelijk is dat alleen de ondersteuning vanuit het onderwijs onvoldoende is. De toeleiding loopt in principe via het multidisciplinaire overleg op school (ook wel MDO, Commissie van Begeleiding of OZO genoemd). Jeugdhulp kan dan worden ingezet als de mogelijkheden in het preventieve veld binnen het onderwijs- en zorgveld zijn benut. Bij een heldere ondersteuningsbehoefte kan –waar nodig- ook direct een zware interventie ingezet worden. In het kwaliteitskader maken we nadere afspraken wat van alle betrokken partijen in het voortraject verwacht mag worden. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeente maken afspraken over de regie bij de toeleiding en de toelating tot het onderwijs.

 • Financiën. Een OZA wordt gefinancierd vanuit verschillende bestaande financieringsstromen. Vanuit welke financieringsstroom hangt af van de geboden ondersteuning en de betrokken partijen. Het kan hierbij gaan om middelen vanuit:

  -         Scholen en hun schoolbesturen met personeel en basis / extra ondersteuning.
  -         Samenwerkingsverbanden.
  -         Gemeente.
  -         Overige financiers als zorgverzekeraars, justitie en zorgkantoren.

 • Onderwijshuisvesting. Soms is het nodig om een speciale ruimte te hebben om een OZA goed te kunnen uitvoeren. Schoolbesturen, zorgaanbieders, gemeente en samenwerkingsverbanden gaan hierover met elkaar in gesprek om te bekijken hoe dit te realiseren is.

 • Monitoring. Om inzicht te krijgen in de resultaten en effectiviteit van de OZA’s is het nodig om OZA’s te monitoren. Hierbij is het noodzakelijk om per type OZA duidelijke doelen te definiëren. Het uiteindelijke doel is om op basis van de monitor het OZA-aanbod verder te verbeteren.

Wilt u meer weten over de inzet van een onderwijszorgarrangement?
Neem dan contact op met Merlijn Jacobs | senior beleidsadviseur PPO Rotterdam