Thuiszitters

Thuiszitters zijn kinderen tussen de 5-18 jaar die niet op school staan ingeschreven of langere periode verzuimen. Dat verzuim is zonder ontheffing op grond van de Leerplichtwet of een vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Thuiszitterspact
Eén van de belangrijkste doelen van passend onderwijs is het reduceren van het aantal thuiszitters. De vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en ook Rotterdam hebben met elkaar concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te doen dalen. Deze afspraken staan in het zogenoemde thuiszitterspact, met als ambassadeur en aanjager oud-kinderombudsman Marc Dullaert. Het doel van het thuiszitterspact is dat er in 2020 geen kind meer langer dan drie maanden thuis zit. Snellere hulp vanuit de zorg, leerlingenvervoer en preventie zijn hier belangrijke speerpunten.

Taskforce Thuiszitters
PPO Rotterdam streeft ernaar om geen enkele thuiszitter meer te hebben. Wij trekken hierin samen op met de gemeente Rotterdam die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om het aantal leerplichtige thuiszitters met 75% terug te brengen en de duur van het thuiszitten te verkorten tot maximaal zes weken. Om dit streven waar te maken is samen met de gemeente Rotterdam, Koers VO, de schoolbesturen en zorgaanbieders de Taskforce Thuiszitters opgericht. Meer weten? Bekijk de Factsheet Taskforce Thuiszitters in de link hiernaast of bezoek de website van Onderwijs010.

Voorkomen
PPO Rotterdam werkt actief aan het voorkómen van thuiszitters. Zo is er in iedere wijk een ‘piramide van zorg’ die erop gericht is thuiszitten te voorkomen. Thuiszitten wordt in de meeste gevallen voorkomen door tijdig met school en ouders in gesprek te gaan over passende onderwijsondersteuning en met elkaar de kansen en bedreigingen hierin te bespreken.

Onze schoolcontactpersonen en ouderfunctionarissen spelen hierin met hun preventieve activiteiten een belangrijke rol in. Ook de arrangementen van PPO Rotterdam zorgen ervoor dat voor vrijwel alle leerlingen een passende onderwijsplek kan worden gerealiseerd. Het aantal thuiszitters in Rotterdam is relatief laag, maar iedere thuiszitter is er 1 te veel. Wij willen alle thuiszitters, dus ook de vierjarigen, in beeld hebben. Alle kinderen verdienen een passende onderwijsplek, ook al zijn ze nog niet leerplichtig.

Het voorschools maatschappelijk werk, dat zowel door PPO als door de gemeente Rotterdam gefinancierd wordt, richt zich op vroegsignalering bij jonge kinderen en ondersteunt ouders met peuters bij het vinden van een passende onderwijsplek in Rotterdam.

Thuis en dan?
Mocht een kind toch thuis komen te zitten, dan stuurt PPO Rotterdam vanaf dag 1 op een oplossing. Alle onderwijs- en ondersteuningsmogelijkheden worden verkend en indien nodig wordt de thuiszitter besproken met de bovenschoolsmanager of een bestuurslid van het betreffende schoolbestuur. Ook kan het kind besproken worden in de Taskforce Thuiszitters.