Voor en na de basisschool

Voor de basisschool
De start op de basisschool is een grote, spannende stap voor zowel het kind als de ouders. Voor sommige peuters is de overgang van een voorschoolse organisatie naar de basisschool een extra kwetsbaar moment. Vanuit PPO Rotterdam willen we tijdig (vanaf een leeftijd van 3,2 jaar) betrokken worden in het besluitvormingsproces rondom de keuze van een passende school voor deze kwetsbare Rotterdamse peuters. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat deze jonge kinderen zoveel mogelijk direct binnen de juiste onderwijssetting starten. Zo maakt het kind een vliegende start. Het uiteindelijke doel is om thuiszitten te voorkomen.

Rotterdamse peuters die een regulier kinderdagverblijf (KDV) in Rotterdam bezoeken:
Op een regulier KDV zijn Voorschools Maatschappelijk Werkers (VSMW) werkzaam. Zij vormen de schakel tussen ouders, kinderdagverblijf en de basisschool. Als er op het KDV sprake is van zorgen over een peuter is VSMW het eerste aanspreekpunt voor ouders en het KDV. Bij een specifieke onderwijsondersteuningsvraag voor een peuter met betrekking tot Passend Onderwijs betrekt VSMW het desbetreffende OAT van PPO Rotterdam hierbij.

Rotterdamse peuters, die géén regulier kinderdagverblijf in Rotterdam bezoeken:
Voor Rotterdamse peuters die geen gebruik maken van een regulier KDV in Rotterdam, omdat zij bijvoorbeeld thuis zijn of een gespecialiseerde, voorschoolse behandelgroep bezoeken of naar een KDV buiten Rotterdam gaan, is er geen VSMW beschikbaar.  Als er in dat geval sprake is van een specifieke onderwijsondersteuningsvraag is op het gebied van Passend Onderwijs kunnen ouders of de opvanglocatie de peuter direct bij het OAT van PPO Rotterdam aanmelden.

Brief
PPO Rotterdam heeft een document ontwikkeld dat scholen, kinderen en ouders kunnen gebruiken tijdens de overstap van voorschool naar basisschool. In deze 'brief aan school' vertellen zowel kind als ouders wat de school van hen zou moeten weten. U vindt de brief in de download hiernaast.

Meer informatie? Neem dan contact op met de ouderfunctionaris van het Onderwijs Arrangeer Team (OAT) in uw wijk. Voor eventuele, overige vragen neem contact op met Margreet Clarijs | expert jonge kind PPO Rotterdam | 06 - 20 01 96 47

Voortgezet Onderwijs
De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind. Ieder jaar stappen ruim 6.000 Rotterdamse leerlingen over van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Het is voor de zogenoemde doorgaande leerlijn belangrijk dat kinderen meteen op de juiste school en het juiste niveau geplaatst worden. In Rotterdam zijn afspraken omtrent deze overgang vastgelegd in de Rotterdamse plaatsingswijzer

Basisscholen geven alle schoolverlaters een advies over het best passende vervolg in het voortgezet onderwijs. Het basisschooladvies is belangrijk bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De PO- en VO-raad hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor het opstellen van een kwalitatief goed schooladvies en het evalueren hiervan. 

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een warme overdracht van groot belang. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs organiseren dat met elkaar. Waar nodig ondersteunt PPO Rotterdam hierbij. De schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam kan met de school en ouders meedenken en voor ondersteuning zorgen. PPO Rotterdam werkt samen met het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Rotterdam: Koers VO. Door bijvoorbeeld plaatsingsoverleggen of schoolbezoeken te organiseren en door samenwerking tussen onze professionals te stimuleren om zo de ondersteuning van een kind door te laten lopen van basisschool naar middelbare school. Leerlingen die worden verwezen naar een Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) cluster 3 of 4 hebben een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

Voor meer inzicht in het scholenaanbod in de Rotterdamse regio heeft Koers VO alle schoolprofielen van het voortgezet (speciaal) onderwijs toegankelijk gemaakt op hun schoolprofielen website.

Meer informatie over de overstap naar Leerweg Ondersteunend Onderwijs of Praktijkonderwijs kunt u vinden in de procedure Zorgleerling in Beeld.